Bruckner: Symphony No. 1 / Cristian Mandeal / Cluj-Napoca Philharmonic

Bruckner: Symphony No. 1 / Cristian Mandeal / Cluj-Napoca Philharmonic

$3.95
ANTON BRUCKNER
SIMFONIA NR. 1 IN DO MINOR 49'34"
(Versiunea Linz)

1. PARTEA II ALLEGRO 13'17"
2. PARTEA a II a ADAGIO 12'53"
3. PARTEA a III a SCHERZO 8'43"
4. PARTEA a IV a FINALE 14'32"

ORCHESTRA SIMFONICA A
FILARMONICII DIN CLUJ-NAPOCA
DIRIJOR: CRISTIAN MANDEAL

MDS: Cornelia Andreescu
RED.: A. Dan
A.T.: S. Zvoristeanu, I. Vatafu
Inregistrari realizate in Biserica Reformata din Cluj-Napoca